Stājas spēkā ES Atmežošanas regula

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com

2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā ES Regula par produktiem, kas nav saistīti ar atmežošanu (EUDR). Saskaņā ar šo regulu ikvienam uzņēmējam vai tirgotājam, kas ES tirgū laiž reglamentētās preces vai eksportē, ir jāspēj pierādīt, ka šo produktu izcelsme nav no nesen atmežotām zemēm vai ka produkti nav veicinājuši mežu degradāciju.

Reglamentētās preces ir koksnes produkti, kā arī soja, liellopu gaļa, palmu eļļa, kakao, kafija un kaučuks. EUDR atceļ Eiropas Savienības Kokmateriālu regulu. No 2023. gada 29. jūnija uzņēmējiem un tirgotājiem ir 18 mēneši laika, lai īstenotu jaunos noteikumus. Uzņēmējiem, kas klasificēti kā mazie vai vidējie uzņēmumi (MVU), kuros ir līdz 250 darbiniekiem un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro, ir 24 mēneši, lai izpildītu šos noteikumus.

Nākamo 18 mēnešu laikā Eiropas Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām pusēm, veiks intensīvu darbu, lai sagatavotos noteikumu īstenošanai. Tas ietvers šādus pasākumus: Pamatnostādņu un instrumentu noteikšana un izstrāde, lai izpildītu EUDR prasības: Eiropas Komisija ir nolēmusi izveidot 2 darba grupas (tostarp vismaz viens koksnes sektora pārstāvis): “Izsekojamības” grupu (tostarp uzticamības pārbaudes prasības) un “Mazo meža īpašnieku iesaistes” grupu.

Šīs grupas palīdzēs “daudzu ieinteresēto personu platformai” apkopot informāciju un elementus, ko var izmantot, lai interpretētu prasības un atvieglotu regulas īstenošanu. Šo grupu dalībnieki būs platformas dalībnieki. (Jāņem vērā, ka platformas dalībnieki ir Komisija, dalībvalstu iestādes un “ieinteresētās puses”, kuras visas ir identificētas kā ”Eiropas” vai “Eiropas/starptautiskās” tirdzniecības un uzņēmējdarbības asociācijas un NVO. Trešo valstu (t. i., ārpus ES) valdību pārstāvji arī tiek aicināti piedalīties platformas sesijās, kurās piedalās ieinteresētās personas. Tomēr tirdzniecības apvienības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kurās nav pārstāvētas konkrētas Eiropas valstis, uz šīm sesijām netiek aicinātas).

Valstu riska salīdzinošā novērtēšana: Eiropas Komisija 18 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās spēkā klasificēs valstis vai atsevišķus reģionus kā zema, vidēja vai augsta riska valstis. Uz produktiem no “zema riska” valstīm attieksies vienkāršota uzticamības pārbaudes procedūra. Uzņēmējiem piemērojamās kontroles būs atšķirīgas atkarībā no reglamentēto preču izcelsmes valstij piešķirtā riska līmeņa.

Informācijas sistēmas (reģistra) izstrāde un darbības uzsākšana, lai uzņēmēji varētu iesniegt uzticamības pārbaudes deklarācijas par katru no ES tirgus laisto vai eksportēto reglamentēto preču sūtījumu un pārbaudīt jau reģistrētās deklarācijas. Šis reģistrs būs savstarpēji saistīts ar muitu un pieejams dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās varētu veikt kontroli.

NVO un sertifikācijas organizācija Preferred by Nature (agrāk NEPCon) ir rīkojušas vairākus pasākumus gan tiešsaistē, gan klātienē, lai padziļināti iepazītos gan ar EUDR prasībām, gan to, kā uzņēmumi var tās ievērot.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*