Sertifikācija un standarti

Sertifikācija attiecas uz objekta, personas vai organizācijas noteiktu pazīmju apstiprināšanu. Šo apstiprinājumu bieži, bet ne vienmēr nodrošina kāda veida ārēja pārskatīšana, izglītība, novērtēšana vai audits.

Pasaulē un Latvijā vadošās ir divas Mežu sertifikācijas shēmās, tās ir: PEFC un FSC® , abām šīm shēmām ir 2 sertifikātu veidi: mežu apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti.

PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma ir starptautiska, nevalstiska neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tā darbojas kopš 1999.gada un meža sertifikācijā piesaista neatkarīgus trešās puses auditorus. Lai veicinātu labas mežsaimniecības prakses ievērošanu mežā, koksnes un nekoksnes meža produktu ieguvi, ievērojot augstākos ekoloģiskos, sociālos un ētikas standartus, sertifikāciju veic visā meža produktu piegādes ķēdē. Apmēram 10 % no visas pasaules mežiem ir sertificēti - divas trešdaļas no tiem jeb apmēram 300 miljoni hektāru ir sertificēti saskaņā ar PEFC prasībām. PEFC sertificētus meži ir sastopami 32 valstīs.

FSC (Forest Stewardship Council) jeb Mežu uzraudzības padome ir globāla bezpeļņas organizācija, kura izveidota, lai veicinātu atbildīgu meža apsaimniekošanu visā pasaulē. FSC sertifikācija nodrošina, ka produkcijas izcelsme ir labi apsaimniekoti meži, kas sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. Meža īpašnieki un apsaimniekotāji iegūst FSC sertifikātu, lai apliecinātu, ka viņi mežu apsaimnieko atbildīgi. Tālāk pa piegādes ķēdi, FSC sertifikācija var sniegt tādus ieguvumus kā pieeja jauniem noieta tirgiem.

Piegādes ķēdes sertifikāts – apliecina, ka visā pārstrādes ciklā koksne no sertificētiem mežiem netiek sajaukta ar nesertificētu koksni. Šis sertifikāts apliecina, ka sertifikāta īpašnieka piegādātais produkts pilnīgi vai daļēji ir ražots no kokmateriāliem, kas iegūti sertificētā mežā. Tas tiek izsniegts meža apsaimniekotājiem, mežistrādes un koksnes pārstrādes uzņēmumiem. Piegādes ķēdes sertifikāta neatņemama sastāvdaļa ir produktu marķēšanas un preču zīmes lietošanas noteikumi. Bez šī sertifikāta uzņēmumam nav tiesību marķēt savus produktus ar preču zīmi arī gadījumos, ja kokmateriāli tiek iegūti FSC un/vai PEFC sertificētā mežā.

Sertifikācija - lai iegūtu Mežu apsaimniekošanas vai koksnes piegādes ķēdes sertifikātu uzņēmumam ir jāvēršas pie kādas no akreditētajām sertifikācijas iestādēm, kas audita laikā izvērtēs vai uzņēmums darbojas atbilstoši saistošajiem standartiem. Latvijā sertifikāciju veic vairākas sertifikācijas iestādes:

u.c.