Polijas Valsts mežu Gdaņskas reģionālās direkcijas paziņojums par FSC sertificēšanu

14.08.2022 |  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Polijas valsts mežu Gdaņskas reģionālā direkcija paziņo, ka ir nolēmusi neturpināt meža apsaimniekošanas sertifikāciju FSC sistēmā.

Gdaņskas Valsts mežu reģionālā direkcija paziņo, ka tā ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt meža apsaimniekošanas sertifikāciju FSC sistēmā. Darām to ar nožēlu, jo mēs bijām mežu apsaimniekošanas sertifikācijas aizsācēji Polijā. FSC sertifikātu ieguvām 1996. gadā kā pirmā valsts mežu reģionālā direkcija Polijā. Mēs uzskatām, ka gadu gaitā sertifikāts ir labi kalpojis, lai uzlabotu mūsu īstenoto mežu apsaimniekošanu, kas bija īpaši svarīgi laikā, kad mūsu valsts pārgāja no centralizētas uz brīvā tirgus ekonomiku.

Par šādas iespējas apsvēršanu (pārtraukt meža apsaimniekošanas sertifikāciju FSC sistēmā) informējām jau šā gada martā, kad norādījām uz šaubām, kas saistītas ar FSC International šā gada februārī veikto FSC nacionālā standarta izstrādes grupas likvidāciju un līdz ar to Valsts mežu virsmežniecību pārstāvju izslēgšanu no līdzdalības standarta izstrādes darbā.

Ļoti apšaubāms bija arī FSC sertifikācijas plāna licences līguma paraugs, kas Valsts mežu Gdaņskas reģionālajai direkcijai būtu vienpusēji jāparaksta, lai saņemtu sertifikātu. Līguma juridiskā analīze liecina, ka tajā iekļauti vairāki licences saņēmējam nelabvēlīgi noteikumi, kas licences devējam, proti, FSC un to pārstāvošajām struktūrām un organizācijām, rada priviliģētu stāvokli. Līgumā ierosinātie noteikumi atņemtu Valsts meža saimniecībai jebkādu ietekmi uz sertifikāta formu un tā iespējamām izmaiņām nākotnē un pavērtu iespēju izstrādāt nākamās FSC valsts meža apsaimniekošanas standarta versijas Polijai bez Valsts meža saimniecības līdzdalības, turklāt necaurskatāmā procesā. Tas arī paredzētu vairākus risinājumus, kas ierobežotu mežu apsaimniekošanas iespējas un ilgtspējīgu, stabilu un daudzfunkcionālu mežu apsaimniekošanu, nododot faktiskos lēmumus, tostarp ilgtermiņa lēmumus, par mežu apsaimniekošanu ārējai organizācijai, kura par to neuzņemsies nekādu atbildību. Mūsuprāt, tas var nodarīt kaitējumu mežu apsaimniekošanai un līdz ar to arī valsts ekonomikai un kokrūpniecībai, jo tuvākajā nākotnē ievērojami samazināsies Polijas mežu koksnes pieejamība iekšējā tirgū. Turklāt līgums ir labvēlīgs FSC International arī juridiskā ziņā, jo visi iespējamie strīdi, kā paredzēts, būtu jārisina saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, un tos risinātu viena cilvēka šķīrējtiesa, izslēdzot tiesvedību vispārējās tiesās.

Polijas Valsts mežu Gdaņskas reģionālā direkcija nevar piekrist šādiem līguma noteikumiem. Vēlamies atgādināt, ka sertifikācijas tiesiskais regulējums Polijā ir definēts 2016. gada 13. aprīļa Likumā par atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības sistēmām, kurā ir noteikts, ka ar sertifikāciju jāsaprot atbilstības novērtēšanas iestādes darbība, kas apliecina, ka pienācīgi definēts produkts, produkta dizains vai tā ražošanas process atbilst prasībām, uz kuru pamata produkts ir radīts. Šādas prasības šajā likumā nav noteiktas attiecībā uz meža apsaimniekošanu un vēl jo mazāk attiecībā uz kokmateriāliem, kas galu galā nav bīstams produkts, par kuru tiek izsniegti drošības sertifikāti. Saskaņā ar iepriekšminēto likumu ir atļauts veikt brīvprātīgu atbilstības novērtēšanu, ievērojot nosacījumus, par kuriem vienojušās iesaistītās puses. Šāda sertifikācija ir notikusi jau agrāk, un šāda sertifikācija, pamatojoties uz saskaņotiem, vienprātīgi izstrādātiem noteikumiem, ierosinātā vienošanās un FSC International veiktā vienpusējā rīcība, lai likvidētu Standartu izstrādes grupu, atceļ, ieviešot vienas puses diktātu.

Polijas Valsts mežu Gdaņskas reģionālās direkcijas paziņojums par FSC sertificēšanu Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*