Par sertifikāciju un dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols". Zemkopības ministrijas skaidrojums

26.11.2020 |  Lāsma Āboliņa, ZM

Zemkopības ministrija informē, ka informācijas iegūšana un apkopošana par ES nozīmes biotopu izplatību un kvalitāti (biotopu kartēšana) neietekmē saskaņā ar normatīvajiem aktiem atļautu darbību. Mežsaimnieciskā darbība biotopu kartēšanas rezultātā dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” reģistrētajos biotopos ir ierobežota tikai tad, ja teritorijai ir noteikts aizsardzības statuss ar normatīvo aktu vai administratīvo aktu, piemēram, izveidota īpaši aizsargājamā dabas teritorija vai noteikts mikroliegums.

Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojuma Nr.435 „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam” anotācijā minētais nav saistīts ar aprobežojumu noteikšanu biotopu kartēšanas rezultātā dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” reģistrētajos biotopos. Tā ir tikai informācija, kas apraksta AS “Latvijas valsts meži” darbības Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu aizsardzībā un apsaimniekošanā un nav saistoša vai pienākumus (veidot atsevišķus ainavu ekoloģiskos plānus) uzliekoša nozares uzņēmumiem.

Administrējot apliecinājumu izsniegšanu, par pamatu ņemama normatīvajos aktos noteiktā aizsardzības pazīme. Valsts meža dienestam, saņemot iesniegumu par koku ciršanu galvenajā cirtē, nav jāpārbauda, vai mežaudze ir atzīta par ES nozīmes biotopu un reģistrēta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 

Teritorijas, kurai ar normatīvo aktu vai administratīvo aktu nav noteikta aizsardzības pazīme, reģistrēšana Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, nerada teritorijai aizsardzības pazīmi. Lai teritorija kļūtu par aizsargājamu teritoriju, tai ir jānosaka aizsardzības pazīme atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Zemkopības ministrija nekomentē prasības, kas uzņēmumiem ir saistošas ar mežsaimniecības sertifikācijas shēmām (sertifikācijas prasības).

Lāsma Āboliņa
Zemkopības ministrijas Meža departamenta
Meža resursu un medību Nodaļas vadītāja vietniece

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*