Par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumprojektu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu” un Vides konsultatīvo padomi

19.07.2016 |  LMSP

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai,  Latvijas Mežu sertifikācijas padomes biedriem un citām ieinteresētajām pusēm

Rīgā, 2016. gada 19. jūlijā

Latvijas Mežu sertifikācijas padome (LMSP) apvieno 25 organizācijas un 2 individuālos biedrus, tostarp Universitātes, Mežzinātnes institūtu, starptautiski akreditētas sertifikācijas iestādes, Meža nozaru arodbiedrību, mežsaimniecības uzņēmējus, meža īpašniekus un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Vides, Sociālās un Ekonomiskās sekcijas.

Vides  konsultatīvās padomes (VKP) aicinājums 16. jūnijā neatbalstīt augstāk minēto lēmumprojektu, kas izskanēja Latvijas Vēstneša portālā par Likumu un Valsti http://m.lvportals.lv/visi/viedokli?id=279911  faktiski nāk no Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Valdes priekšsēdētāja V. Ķerus puses, kura aktīvā darbība pret Latvijas meža un saistīto nozaru ilgtspēju un nozares apzināta nomelnošana izpaužas regulāri, tostarp rosinot sabiedrību virzīt vienpusēji vērstas iniciatīvas ar katastrofālām tālejošām sekām uz mežizstrādes, loģistikas un koksnes pārstrādes uzņēmumiem, piemēram, aicinot noteikt vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, kas apskatāms  https://manabalss.lv/par-mezizstrades-miera-periodu-putnu-ligzdosanas-laika/, vēl jo vairāk, V. Ķerus pozicionē sevi kā meža īpašnieku pārstāvi pamatojoties uz apšaubāmiem pētījumiem, ka ierosinājumam noteikt mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā piekrīt 77 % Latvijas mežu īpašnieku, jāatzīmē, ka ne Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas, ne Latvijas Meža īpašnieku biedrības http://www.mezaipasnieki.lv/, ne arī lielāko Latvijas meža apsaimniekotāju un īpašnieku pārstāvji nav ne aptaujāti, ne arī informēti par šāda pētījuma norisi.

LOB tās Valdes priekšsēdētaja vadīti izvairās no dialoga starp Vides, Sociālajiem un Ekonomiskajiem partneriem -  līdz ar Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/meza%20pamatnostadnes/Pamatnostadnes_2015_2020.pdf Ministru kabinetā apstiprināšanas un LMSP Valdes maiņas, LOB 2015. gada rudenī demonstratīvi izstājās no LMSP, kā arī aicināja VKP esošās organizācijas nesadarboties ar LMSP, kas jau kopš 2001. gada ir kalpojusi par diskusiju platformu meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanai valstī, tostarp FSC jeb “Mežu uzraudzības padomes” jautājumu risināšanai valstī, kas ir balstīti uz Vides, Sociālo un Ekonomisko jautājumu līdzsvarotu sabalansēšanu mežsaimniecībā – šāda veida uzsaukumi ir uzskatāmi par publisku aicinājumu VKP nesadarboties ar Meža nozari kā tādu.

V. Ķerus jau vairākkārt sociālajos tīklos izskanējušais apgalvojums https://twitter.com/vkerus/status/691531476630921216, ka Latvija saskaņā ar Jeila universitātes novērtējumu http://epi.yale.edu/chapter/forests ir 114. vietā no 116. vērtētajām valstīm, vērtējot mežu apsaimniekošanu ir spilgts pierādījums tam, ka LOB Valdes priekšsēdētājs apzināti sagroza faktus neatbilstoši to būtībai nepaskaidrojot kādā veidā dati tiek iegūti un ko tie īsti nozīmē, tādējādi atkārtoti nomelnojot meža nozari, un šāda veida apgalvojumus pēc V. Ķerus iniciatīvas pozicionē arī VKP. Atbilstoši Valsts meža dienesta (VMD) datiem (http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-apsaimniekosana-?nid=1472#jump) mežainums Latvijā kopš Latvijas Valsts dibināšanas 1918. gadā ir dubultojies, pārsniedzot 50 % no Valsts kopplatības, un tieši par mežainumu arī šajā pētījumā tiek runāts. Šajā sakarā lūdzam iepazīties arī ar Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” komentāriem par Jeila universitātes pētījumā pielietoto metodiku un interviju laikrakstā “Sestdiena” http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2016_05_14_Sestdiena_NMI(1).pdf, atzīmējams, ka LVMI “Silava” ir arī LMSP Vides sekcijas biedrs.

LMSP neatzīst V. Ķerus apgalvojumus, ka Latvijā noris mežizstrādes apjomu kāpināšana, kuras dēļ Latvijas meži ir kļuvuši par ogļskābās gāzes emisiju avotu. Atbilstoši VMD datiem http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-apsaimniekosana-/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/cirsanas-apjomi?id=2637 mežizstrādes apjomi Latvijā pēdējo 10 gadu laikā ir bijuši stabili, jeb aptuveni 11. milj. m3/gadā.

Latvijas mežu nozare ir starptautiski atzīta un Valsts mežu apsaimniekotājs ir sertificēts atbilstoši abām populārākajām Mežu sertifikācijas programmām – FSC https://ic.fsc.org/en un PEFC http://pefc.org/ un uzņēmuma ilgtspējības atbilstība tiek izvērtēta 16 ikgadējos auditos, kurus veic starptautiski akreditētas sertifikācijas organizācijas, tādejādi ierindojot Latviju arī starp TOP 5 Pasaules valstīm pēc FSC sertificētajām mežu teritorijām pret kopējām mežu teritorijām valstīm https://ic.fsc.org/preview.facts-figures-july-2016.a-6045.pdf.

LMSP kā organizāciju, kas nodarbojas ar ilgtspējības mežsaimniecības jautājumu risināšanu valstī rada bažas Vides konsultatīvajā padomē notiekošais, kur atsevišķu Vides organizāciju pārstāvju viedokļi tiek izmantoti, lai demonstrētu kopējo sabiedrības viedokli. Vides konsultatīvā padomes nolikums nerada iespēju radīt sabalansētu interešu grupu VKP un šobrīd VKP vispār nav pārstāvēti Mežu īpašnieki, kas Latvijā ir aptuveni 145. tūkst. 

Atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 209 “Vides konsultatīvās padomes nolikums”, VKP ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā, un VKP uzdevumi ir:

  • atbilstoši sabiedrības interesēm sniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar vides politiku;

  • informēt sabiedrību par aktualitātēm vides jomā, kā arī veicināt vides jautājumu integrēšanu nozaru politikā.

Ar cieņu,

Jānis Švirksts LMSP Izpilddirektors

Māris Liopa LMSP Padomes Priekšsēdētājs

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*