Biedrība Latvijas Mežu sertifikācijas padome

Biedrība dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot un uzturēt Latvijas sabiedrībā izpratni par ilgtspējīgu mežsaimniecību, kura atbilst tās interesēm, ir vidi saudzējoša, sociāli atbildīga un ekonomiski pamatota, vienlaicīgi, neierobežojot Latvijas Republikas Satversmē noteiktās zemes īpašnieku tiesības un ar mežsaimniecības sertifikācijas palīdzību atbalstīt un veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

 

Biedrības misija

Veicināt Latvijas videi atbilstošu, sociāli atbildīgu un ekonomiski pamatotu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, saglabājot to ekoloģisko vērtību.

 

FSC® Biedri

Kopš 2016. gada Latvijas Mežu sertifikācijas padome ir kļuvusi par FSC® starptautiskās organizācijas Ekonomiskās sekcijas biedru.

 

Biedrības uzdevumi

- Atbalstīt un veicināt godīgas, sabiedrībai pārskatāmas un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu un uzturēšanu Latvijas meža nozarē

- Informēt ieinteresētās puses par:

        * Sertifikāciju veidiem un sistēmām, kas tieši vai netieši ietekmē meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu
        * Sertifikācijas sistēmu prasībām, principiem un kritērijiem
        * Sertifikācijas procesiem 

- Pastāvīgi informēt sabiedrību par mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un  sertifikācijas jautājumiem.

- Piedalīties  Latvijas un starptautisko normatīvo aktu izstrādē, kas saistīta ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu

- Organizēt seminārus, konferences un apspriedes, kā arī citus projektus par mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un sertifikācijas jautājumiem

- Savu mērķu īstenošanai sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem, konsultantiem un organizācijām gan no Latvijas, gan ārvalstīm

- Izdot grāmatas, bukletus, plakātus un citus informatīvos materiālus

- Dibināt un/vai iestāties par biedru citās organizācijās vai deleģēt darbam tajās savus pārstāvjus.