Par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu

09.05.2018 |  LMSP vadība

Latvijas Mežu sertifikācijas padome aicinu grozīt minēto normu, jo tās spēkā esošā redakcija nepamatoti aizskar to lauksaimnieku tiesības, kuru īpašumā ir pašvaldības teritorijas plānojumos apbūvei paredzētās zemes bez izbūvētas infrastruktūras, un mikrolieguma noteikšana šādā zemē daudzos gadījumos nozīmētu to, ka nav iespējams paplašināt saimniecības.

Pēc Meža valsts reģistra (MVR), kur uzkrāta informācija par meža zemēm, kur veikta meža inventarizācija, datiem Latvijā kopumā ir aprobežoti 862,8 tūkst. hektāru jeb 28% no kopējās meža platības, kas būtiski pārsniedz starptautisko standartu (piemēram, FSC jeb Mežu uzraudzības padomes standarta), kur minēta 10% meža teritoriju aizsardzība, prasības. Mikroliegumu staujo pieaugumu apliecina arī fakts, ka no 2000. gada kopumā meža zemēs līdz 2018. gadam Valsts meža dienests noteicis 2329 mikroliegumus ar kopējo platību 42,8 tūkst. hektāru, bet joprojām Valsts meža dienests saņem iesniegumus ar priekšlikumu izveidot mikroliegumu teritorijās, kas pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos norādītas kā apbūves teritorijas. Turpinot līdzšinējo praksi Latvijas valsts un tās iedzīvotāji katru gadu zaudē saimnieciski izmantojamās platības, šādi precedenti rada bažas, ka, īstenojot projektu, kurā notiek Eiropas Savienības nozīmes biotopu apsekošana jeb “dabas skaitīšana”, var tikt atklāti jauni īpaši aizsargājami biotopi un izveidoti mikroliegumi teritorijās ar spēkā esošu vai uzsāktu detālplānojumu. Tādējādi nekustamie īpašumi vairs nebūs izmantojami atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, radīs ievērojamus zaudējumus to īpašniekiem, kavēs pašvaldību attīstību, kā arī graus tiesiskās paļāvības principu. Tāpat, Latvijas Mežu sertifikācijas vadība uzskata, ka mikroliegumus nevar veidot vietās, par kurām jau izsniegti koku ciršanas apliecinājumi. Tādēļ noteikumu projektā (noteikumu projekta 2.punkts) paredzēts, ka mikroliegumus neveido teritorijās, kurās personai izdots administratīvais akts, kas atļauj veikt būvniecību, derīgo izrakteņu un koksnes resursu ieguvi.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*