Par laukirbi un lauksaimniecību

06.12.2022 |  FACE

Ņemot vērā to, ka 2023. gada janvārī stāsies spēkā KLP stratēģiskie plāni un lēmums atbrīvot lauksaimniekus no diviem labas lauksaimniecības un vides aizsardzības (LLVA) pamatpasākumiem – LLVA 7 (augsekas) un LLVA 8 (neproduktīvās ainavas elementi) –, lauksaimniekiem ir ļoti, ļoti svarīgi rūpēties par bioloģisko daudzveidību.

Šajā kontekstā dalībvalstīm ir būtiski ieviest efektīvus agrovides pasākumus. PARTRIDGE projekts ir parādījis, kā bioloģiskās daudzveidības samazināšanos lauksaimniecības zemēs var novērst, veicot kvalitatīvus dzīvotņu uzlabojumus, kas pielāgoti laukirbei. Viens no galvenajiem pasākumiem, ko lauksaimnieki izmanto PARTRIDGE projektā, ir savvaļas ziedaugu laukumu* ierīkošana, kas nodrošina svarīgu vidi un barības vietas gan laukirbes ligzdošanai, gan mazuļu barošanai. 

Svarīgi, ka no šiem agropasākumiem labumu gūst arī daudzas citas lauksaimniecības zemēs mītošas sugas, piemēram, dzilnītis, lauku zvirbulis, zeltgalvītis un pelēkais zaķis. FACE uzskata, ka šīs agrovides apsaimniekošanas shēmas dos abpusēji izdevīgus rezultātus lauksaimniecības zemju bioloģiskajai daudzveidībai un medniekiem. Kā norādīts FACE Bioloģiskās daudzveidības manifestā, mednieki var sniegt būtisku ieguldījumu biotopu atjaunošanā lauksaimniecības zemēs Eiropā.

Lielāko daļu valstu KLP stratēģisko plānu var uzlabot, lai nodrošinātu efektīvākas agrovides shēmas, kas atalgo gan lauksaimniekus, gan dabu. Šajā kontekstā ieinteresētajām personām valsts līmenī būtu jācenšas panākt, lai lauksaimniecības zemju bioloģiskā daudzveidība nepasliktinātos. Pasākumi laukirbei, kā to demonstrē PARTRIDGE projekts, ir pārbaudīts līdzeklis lauksaimniecības zemju floras un faunas atbalstam kopumā.

* paskaidrojums video - https://www.youtube.com/watch?v=-kVWNQK0ewU&t=112s

Par laukirbi un lauksaimniecību Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*