Mežu apsaimniekošanas standarti

PEFC Meža sertifikācija nosaka virkni kritēriju

Starptautiskā PEFC Padome darbojas kā jumta organizācija. Tā apstiprina katras valsts nacionālās meža sertifikācijas sistēmas, kas izstrādātas, sadarbojoties interešu grupām, un pielāgotas vietējiem apstākļiem. Katra nacionālā meža sertifikācijas sistēma ir pakļauta stingram trešās puses vērtējumam, kas apstiprina tās atbilstību PEFC ilgtspējības kritērijiem.

PEFC standarta kritēriji balstīti uz plašas sabiedrības vienošanos, kas formulēta atzītos starptautiskos un starpvaldību procesos un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vadlīnijās. PEFC ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritēriji tiek regulāri pārskatīti, lai tajos aktualizētu jaunākos zinātnes pētījumu rezultātus, izmaiņas sabiedrībā un iekļautu jaunākos risinājumus dažādās jomās.

Kritēriji nosaka meža ekosistēmas veselības un vitalitātes uzturēšanu, meža produktīvo funkciju (koksnes un nekoksnes) uzturēšanu un veicināšanu, meža ekosistēmas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, aizsardzību un veicināšanu, aizsardzības funkciju uzturēšanu un atbilstošu veicināšanu meža apsaimniekošanā (īpaši attiecībā uz augsni un ūdeni) kā arī citu sociāli ekonomisku funkciju un nosacījumu uzturēšanu.

FSC® Mežu apsaimniekošanas standartu veido 10 principi:

  1. Atbilstība likumdošanai un FSC principiem
  2. Īpašuma tiesības, lietošanas tiesības un atbildība
  3. Pamatiedzīvotāju tiesības
  4. Attiecības ar vietējo sabiedrību un strādnieku tiesības
  5. Ieguvumi no meža
  6. Ietekme uz vidi
  7. Apsaimniekošanas plāns
  8. Monitorings
  9. Augstvērtīgo mežu saglabāšana
  10. Plantācijas

FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikācija var notikt pēc Nacionālā vai Pagaidu Mežu apsaimniekošanas standarta. Latvijas Mežu sertifikācijas padome savas darbības laikā ir izveidojusi Nacionālo Mežu apsaimniekošanas standarta projektu, bet tas nav apstiprināts FSC IC, tāpēc tiek izmantoti Pagaidu Mežu apsaimniekošanas standarti. Pagaidu Mežu apsaimniekošanas standartus Mežu apsaimniekošanas sertifikācijai Latvijā ir izveidojušas tādas sertifikācijas iestādes kā: