LMSP 5. konference “Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā”

09.12.2020 |  LMSP

5. starptautiskā konference

“Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā”

Daugavpils Universitāte, 2020. gada 10. decembris

Parādes iela 1A, 130. auditorija

Atzinumā par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam Vides pārskatu ir uzsvērts, ka vieni no Latvijas vērtīgākiem dabas resursiem ir meži, jo mežu zemes aizņem 52% no Latvijas kopējās teritorijas, un Latvija ir uzskatāma par vienu no mežiem bagātākajām valstīm Eiropā. Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā līdz 2030. gadam mežsaimniecība ir apskatīta kā viena no tautsaimniecības nozarēm, kura jāpasargā no klimata pārmaiņu negatīvajām sekām.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas valsts mežzinātnes institūtu "Silava" arī šogad – 10. decembrī rīko jau 5. konferenci par meža un saistītajām nozarēm aktuālām tēmām, kas skar tautsaimniecības, ilgtspējīgas attīstības, kā arī sociālo, vides un ekonomisko aspektu sabalansēšanas nozīmi klimata izmaiņu laikmetā."

10. decembris | tiešsaistē Db.lv un Zemeunvalsts.lv Konferences laiks: 10.00 – 16.00

Programma

10.00 – 10.10

Konferences atklāšana Irēna Kokina, Daugavpils Universitātes rektore Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

1. SESIJA KLIMATS, TĀ IZMAIŅAS PAGĀTNĒ UN ŠOBRĪD. LATVIJAS UN PASAULES KONTEKSTS

10.10 – 10.30

Oglekļa uzkrājums mežos ilgākā laika periodā. Piesaiste dažādām stratēģijām (ar piemēra palīdzību), bojājumu mazināšana mežos

Dr. Āris Jansons, LVMI Silava

10.30 – 10.50

Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd

Dr. Normunds Stivriņš, Epicentrs

10.50 – 11.10

Valsts mežu zemi apsaimniekojošas kapitālsabiedrības stratēģija ilgtspējīgai resursu izmantošanai pārmaiņu laikmetā

Mārtiņš Gaigals, LVM Padomes loceklis

11.10 – 11.20

Pārtraukums

2. SESIJA MEŽA UN SAISTĪTO NOZARU SABALANSĒTA ATTĪSTĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS PROBLĒMAS. RISKI, KAS VAR IETEKMĒT BIOEKONOMIKAS NOZARU ATTĪSTĪBU NĀKOTNĒ

11.20 – 11.40

Latvijas meži šodien un rīt - vai un kādas būs iespējas Latvijas mežsaimniecībai?

Dr.silv., Jurģis Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

11.40 – 12.00

Rīcība atbildīgām pārmaiņām – fosilo resursu aizstāšana ar ilgtspējīgas mežsaimniecības produktiem

Māris Būmanis, AS Latvijas Finieris valdes loceklis

12.00 – 12.20

Kūdras nozares attīstības problēmas un risinājumi jaunajā klimatiskajā situācijā

Uldis Ameriks, Laflora valdes priekšsēdētājs, Latvijas Kūdras asociācijas padomes loceklis

12.20 – 12.40

Jauno meža teritoriju ģeogrāfiskā izplatība un apsaimniekošanas izaicinājumi

Dr. Zigmārs Rendenieks, Latvijas Universitāte

12.40 – 13.00

Meža apsaimniekošanas un dabas aizsardzības normatīvā regulējuma ietekmes modelēšana uz Gaujas nacionālā parka ainavas fragmentācijas izmaiņām 500 gadu periodā

Mg. geogr., Andris Ziemelis, Latvijas Universitāte

13.00 – 13.10

Pārtraukums

3. SESIJA BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA UN TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA. SABIEDRĪBAS VĒLMES UN IESPĒJAS. CITU EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU PIEREDZE

13.10 – 13.30

Atmirušās koksnes nozīme saimnieciskajos priežu mežos īpaši aizsargājamo saproksilo vaboļu sugu saglabāšanā / The role of dead wood in the conservation of specially protected saproxylic beetle species in commercial pine forests

Dr. Uldis Valainis, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks / Latvija

13.30 – 13.50

Celmu saglabāšanas ekoloģiskā nozīme ķērpju daudzveidības uzturēšanai priežu jaunaudzēs / The ecological importance of stumps retention for lichen species diversity maintenance in regenerated pine stands

Mg. Rolands Moisejevs, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks / Latvija

4. SESIJA MEŽA UN SAISTĪTO NOZARU SADARBĪBAS IESPĒJU UN TO ATTĪSTĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS ATŠĶIRĪGU VIEDOKĻU KONTEKSTĀ EIROPAS SAVIENĪBAS LĪMENĪ

13.50 – 14.10

Bioekonomika Latvijā, Zemkopības ministrijas pozīcija, vajadzības un iespèjas" (Bioeconomy in Latvia, MoA position, needs and opportunities)

Dr.sc.agr. Ainars Nābels-Šneiders, ZM SLSAD, LLMZA goda loceklis

14.10 – 14.30

Koks – nākotnes būvniecības pamatmateriāls

Krists Slokenbergs, uzņēmuma “i2” direktors

14.30 – 14.50

ES attīstības virzienu un viedokļu ietekme uz Latvijas bioekonomikas nozarēm. Problēmas un risinājumi

Katrīna Zariņa, LTRK Politikas direktore

14.50 – 15.10

Polijas mežsaimniecība dažādu izmaiņu ietekmē

Dr. Piotr Mederski, Poznaņas Universitāte

15.10–16.00

PANEĻDISKUSIJA

Eiropas “Zaļais Kurss”: iespējas un risinājumi Latvijas tautsaimniecībai”

Moderators: Māris Ķirsons, biznesa izdevuma “Dienas Bizness” žurnālists

Katrīna Zariņa, LTRK; Dr. Ilze Ozola, Epicentrs,

Jānis Eglīts, LR ZM, Dr. Āris Jansons, LVMI Silava, Mārtiņš Gaigals LVM, Dr.Uldis Valainis, Daugavpils Universitāte

16.00

Konferences noslēgums

Māris Liopa, LMSP padomes priekšsēdētājs

Dalīties Facebook