LATVIJAS FSC MEŽA UZRAUDZĪBAS STANDARTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

04.04.2018 |  Avots: www.lv.fsc.org

Latvijas FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta izstrādes darba grupa (turpmāk – SDG) ir pabeigusi darbu pie standarta pirmā projekta sagatavošanas. Visi interesenti tiek laipni aicināti publiskās apspriešanas laikā iesniegt priekšlikumus un komentārus par sagatavotā standarta projekta indikatoriem, definīcijām un pielikumiem.

Standarta pamatā ir FSC principi un kritēriji, kā arī Starptautiskie vispārējie indikatori (IGI – International Generic Indicators). FSC principi un kritēriji ir spēkā visā pasaulē vienādi un tos šajā procesā nav iespējams mainīt. Taču SDG izstrādes procesa laikā pielāgoja IGI vietējam kontekstam, lai noteiktu, kāda Latvijas Republikā būs videi atbilstoša, sociāli labvēlīga un ekonomiski dzīvotspējīga mežsaimniecības prakse.

Aktuālie jautājumiCik ilgi notiks standarta publiskā apspriešana?

Standarta projekts tiek izsludināts 60 dienas ilgā publiskajā apspriešanā laika posmā no 2018. gada 31. marta līdz 31. maijam.

Kur es varu atrast standarta projektu?

Standarta projektu var lejuplādēt gan DOCX, gan PDF formātā ŠEIT. Dokumentā atrodamas arī definīcijas, pielikumi un skaidrojumi par SDG nolemto.

Kas izveidoja standarta projektu?

Standarta projektu sagatavoja īpaši šim nolūkam izveidota darba grupa. Lai uzzinātu vairāk par SDG un standarta izstrādes procesu lūdzu spiediet ŠEIT.

Uz kāda pamata tiek izstrādāts standarta projekts?

Standarta projekts ir balstīts uz starptautiskajiem vispārējiem indikatoriem (FSC-STD-60-004 V1-0 EN International Generic Indicators) un iepriekš izstrādāto, bet spēkā neesošo Latvijas FSC meža uzraudzības standarta projektu, kuru ar nelielām izmaiņām par pagaidu standartu pieņēmušas vairākas sertifikācijas iestādes.

Kā iesniegt priekšlikumus vai komentārus par standarta projektu?

Līdz ar standarta projektu, FSC mājaslapā var lejuplādēt formu priekšlikumu un komentāru iesniegšanas formu. Aizpildīta forma ir jāsūta uz e-pasta adresi: i.kruze@lv.fsc.org

Visi saņemtie komentāri un priekšlikumi (gan formāli, gan neformāli) tiks uzskatīti par publiski pieejamiem, ja vien iesniedzējs nepārprotami nepieprasīs, lai komentāri tiktu uzskatīti par konfidenciāliem. Anonīmi komentāri netiks ņemti vērā.

Par ko tiek sagaidīti priekšlikumi un komentāri?

Esat aicināti iesniegt priekšlikumus un komentārus tikai par sagatavotajiem indikatoriem, pielikumiem un definīcijām. Priekšlikumu un komentāru iesniedzēji tiek īpaši aicināti izvērtēt sagatavoto indikatoru piemērojamību arī mazākiem meža apsaimniekotājiem. Lūgums priekšlikumu un komentāru argumentācijā iespēju robežās iekļaut atsauces uz statistiku vai zinātniskiem pētījumiem.

Desmit FSC principus un tos precizējošos kritērijus 2012. gadā apstiprināja ar FSC biedru balsojumu. Par tiem nekādi priekšlikumi un komentāri šī procesa ietvaros netiek apkopoti.

Kādēļ indikatori ir svarīgi?

Desmit FSC principi nosaka galvenās prasības meža apsaimniekošanā. Ar indikatoru palīdzību šīs prasības tiek precizētas un pielāgotas vietējiem apstākļiem. Tādēļ tie ir svarīgi praktiskā līmenī. Tieši indikatoros iekļautās prasības tiek vērtētas audita laikā, lai novērtētu meža apsaimniekotāja atbilstību FSC standarta prasībām.

Kāpēc standarta prasības ir stingrākas par likumu?

Standarta projekta sagatavošanas procesā SDG balstījās uz FSC principiem un standartiem, un izvērtēja labāko pieejamo informāciju. Tas nozīmē, ka procesa laikā tika izvērtēti aktuālie dati un fakti, un notika konsultācijas ar tehniskajiem ekspertiem. Rezultātā SDG ir panākusi vienošanos par gandrīz visiem indikatoriem, no kuriem vairākos prasības ir stingrākas nekā pašreiz noteikts Latvijas

Republikas normatīvajos aktos.

Vairākos jautājumos, kuros SDG dalībnieki uzskatīja, ka Latvijas tiesību akti jau atbilst vai pārsniedz FSC principu un kritēriju prasības, tika nolemts Latvijā nepiemērot indikatora prasību jeb to “atmest”. Tomēr vairāki tādi indikatori tika pieņemti to sākotnējā redakcijā vai pielāgoti situācijai Latvijā gadījumos, ja SDG dalībniekiem neradās pārliecība, ka normatīvo aktu pārskatīšanas procesā attiecīgās prasības nevarētu tikt mīkstinātas.

Indikatori tika atmesti arī tādos gadījumos, ja to prasības nebija piemērojamas situācijai Latvijā.

Kādi ir nākamie standarta izstrādes posmi?

Pēc standarta projekta publiskās apspriešanas plānots apkopot saņemtos priekšlikumus un komentārus. SDG tos izvērtēs un sagatavos standarta otro projektu, kas tiks pārbaudīts dabā (līdzīgi kā meža apsaimniekošanas auditā). Pēc tam SDG sagatavos dabā pārbaudīto standarta projektu, kurš tiks izsludināts 60 dienu ilgā publiskajā apspriešanā. Tā visa rezultātā SDG sagatavos standarta versiju virzīšanai uz apstiprināšanu FSC galvenajā mītnē. Standarta izstrādes procesa darba plāns paredz standarta virzīšanu uz apstiprināšanu 2019. gada pavasarī.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome aicinu visas ieinteresētās puses, it īpaši mežu apsaimniekotājus un sertifikātu turētātjus rūpīgi caurskatīt piedāvāto standarta redakciju un sagatavot komentārus iesniegšanai FSC pārstāvim Latvijā, I. Krūzes kungam. Tāpat darām zināmu, ka Latvijas Mežu sertifikācijas padome, ņemot vērā savu biedru un Latvijas sabiedrības intereses, sagatavos komentārus par standarta projektu.

Avots: https://lv.fsc.org/lv-lv/fsc-sertifikacija/meza-apsaimniekosanas-sertifikacija/nacionalais-standarts/fsc-standarts-latvijai/lv-standarta-publiska-apspriesana

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*