Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā


Atzinumā par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam Vides pārskatu ir uzsvērts, ka vieni no Latvijas vērtīgākiem dabas resursiem ir atzīmēti meži, jo mežu zemes aizņem 52% no Latvijas kopējās teritorijas un Latvija ir uzskatāma par vienu no mežiem bagātākām valstīm Eiropā. Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā līdz 2030. gadam mežsaimniecība ir apskatīta kā viena no tautsaimniecības nozarēm, kura jāpasargā no klimata pārmaiņu negatīvajām sekām.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas valsts mežzinātnes institūtu "Silava" arī šogad – 10. decembrī, rīko jau 5. konferenci par meža un saistītajām nozarēm aktuālām tēmām, kas skar tautsaimniecības, ilgtspējīgas attīstības, kā arī sociālo, vides un ekonomisko aspektu sabalansēšanas nozīmi klimata izmaiņu laikmetā."


KONFERENCES ATKLĀŠANA

Irēna Kokina, Daugavpils Universitātes rektore 
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

1. SESIJA - KLIMATS, TĀ IZMAIŅAS PAGĀTNĒ UN ŠOBRĪD. LATVIJAS UN PASAULES KONTEKSTS

Oglekļa uzkrājums mežos ilgākā laika periodā. Piesaiste dažādām stratēģijām (ar piemēra palīdzību), bojājumu mazināšana mežos
Dr. Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd
Dr. Normunds Stivriņš, Epicentrs valdes loceklis

Valsts mežu zemi apsaimniekojošas kapitālsabiedrības stratēģija ilgtspējīgai resursu izmantošanai pārmaiņu laikmetā
Mārtiņš Gaigals, LVM Padomes loceklis

2. SESIJA - MEŽA UN SAISTĪTO NOZARU SABALANSĒTA ATTĪSTĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS PROBLĒMAS. RISKI, KAS VAR IETEKMĒT BIOEKONOMIKAS NOZARU ATTĪSTĪBU NĀKOTNĒ

Latvijas meži šodien un rīt – vai un kādas būs iespējas Latvijas mežsaimniecībai?
Dr.silv., Jurģis Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

Rīcība atbildīgām pārmaiņām – fosilo resursu aizstāšana ar ilgtspējīgas mežsaimniecības produktiem
Māris Būmanis, AS Latvijas Finieris valdes loceklis

Kūdras nozares attīstības problēmas un risinājumi jaunajā klimatiskajā situācijā
Uldis Ameriks, Laflora valdes priekšsēdētājs, Latvijas Kūdras asociācijas padomes loceklis

Jauno meža teritoriju ģeogrāfiskā izplatība un apsaimniekošanas izaicinājumi
Dr. Zigmārs Rendenieks, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētnieks

Meža apsaimniekošanas un dabas aizsardzības normatīvā regulējuma ietekmes modelēšana uz Gaujas nacionālā parka ainavas fragmentācijas izmaiņām 500 gadu periodā
Mg. geogr. Andris Ziemelis, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes doktorants vides zinātnēs

3. SESIJA - BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA UN TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA.  SABIEDRĪBAS VĒLMES UN IESPĒJAS.  CITU EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU PIEREDZE

Atmirušās koksnes nozīme saimnieciskajos priežu mežos īpaši aizsargājamo saproksilo vaboļu sugu saglabāšanā
Dr. Uldis Valainis, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks

Celmu saglabāšanas ekoloģiskā nozīme ķērpju daudzveidības uzturēšanai priežu jaunaudzēs
Mg. Rolands Moisejevs, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks

4. SESIJA - MEŽA UN SAISTĪTO NOZARU SADARBĪBAS IESPĒJU UN TO ATTĪSTĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS ATŠĶIRĪGU VIEDOKĻU KONTEKSTĀ EIROPAS SAVIENĪBAS LĪMENĪ

Bioekonomika Latvijā, Zemkopības ministrijas pozīcija, vajadzības un iespējas
Dr.sc.agr. Ainars Nābels-Šneiders, Zemkopības ministrijas Stratēģijas analīzes nodaļas vecākais referents

Koks – nākotnes būvniecības pamatmateriāls
Krists Slokenbergs, uzņēmuma “i2” direktors

ES attīstības virzienu un viedokļu ietekme uz Latvijas bioekonomikas nozarēm. Problēmas un risinājumi
Katrīna Zariņa, LTRK Politikas direktore

Polijas mežsaimniecība dažādu izmaiņu ietekmē
Dr.Piotr Mederski, Poznaņas Universitātes profesors

Konferences video