FSC Nacionālā standarta projekta iespējamā ietekme uz Valsts stratēģisko resursu

FSC meža apsaimniekošanas standartu līdzšinējā uzbūve vienmēr ietvērusi nosacījumu, ka starptautiski apstiprinātie principi un kritēriji nosaka galvenos meža apsaimniekošanas mērķus un principus, bet nacionālā līmenī izstrādātie indikatori, kuri sniedz izmērāmu pamatojumu, tiek vērtēti FSC sertifikācijas auditos, lai noteiktu atbilstību standartam. Pašreizējais standarta projekts nosaka, ka “FSC principi ir videi atbilstošas, sociāli labvēlīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas meža apsaimniekošanas pamatelementi, bet kritēriji sniedz iespēju novērtēt, vai attiecīgie principi ir īstenoti. Principi un kritēriji kopā ir FSC sertifikācijas sistēmas pamats un, kopā ar ievadu un terminu vārdnīcu, veido visaptverošu standartu paketi.

Principos un kritērijos nav hierarhijas. Tiem ir vienāds statuss un spēks, un tie tiek solidāri un individuāli piemēroti katras apsaimniekotās teritorijas līmenī”. Tādējādi tiek radīts risks, ka neatkarīgi no nacionālā līmenī panāktās vienošanās par indikatoru redakciju, sertifikācijas auditos tiks vērtēta atbilstība kritērijiem, kas atsevišķos gadījumos konfliktē ar nacionālo likumdošanu.

Definīcijas interpretācija pieļauj, ka visi meži var tikt noteikti kā īpaši saglabājamas vērtības

Foto Avots: https://www.ziemellatvija.lv/biznesa-zinas/darba-birza/uz-mezu-pec-mellenem-1331

Riska darbības principi Piemēram, kritērijs 9.1. nosaka, ka “Iesaistot ietekmētās ieinteresētās puses, ieinteresētās interešu grupas un izmantojot citas metodes un resursus, organizācija atbilstoši apsaimniekošanas darbību ietekmes mērogam, intensitātei un riskam novērtē un reģistrē šādu īpaši saglabājamo vērtību klātbūtni un statusu apsaimniekojamajā teritorijā, kā arī īpaši saglabājamo vērtību sastopamības iespējamību:

ĪSV1 – sugu daudzveidība. ĪSV2 – ainavas līmeņa ekosistēmas un mozaīkas. ĪSV3 – ekosistēmas un dzīvotnes. ĪSV4 – ekosistēmu pakalpojumi kritiskās situācijās. ĪSV5 – vietējās sabiedrības vajadzības. ĪSV6 – kultūrvēsturiskas vērtības”.

Riska ietekme*: ! Pēc interešu grupu pārstāvju ierosinājuma, jebkurš meža nogabals var tikt identificēts un noteikts kā īpaši saglabājama vērtība. Situācija var skart jebkuru LVM apsaimniekojamo platību līdz pat saimnieciskās darbības apturēšanai visā vai daļā LVM teritorijas uz nenoteiktu laiku, pilnībā bloķējot plānošanas iespējas ilgtermiņā. ! Ietekme uz sertificētās koksnes plūsmu kopumā, jo uzņēmumiem, kuri sertificēti atbilstoši koksnes piegāžu ķēdes standartam no koksnes plūsmas jāizslēdz koksne, kura iegūta no augstvērtīgām vai īpaši saglabājamām teritorijām. ! Interpretējamie un jebkurā brīdī piemērojamie ierobežojumi radītu ietekmi uz piegāžu apjomiem un piegāžu stabilitāti kopumā. LVM nevarēs slēgt līgumus un uzņemties ilgāka termiņa saistības, kuras pārsniedz 6 mēnešu periodu. Perioda apjoma piegādes varētu tikt nodrošinātas ar līdz - 40% novirzi bez iepriekšējas informācijas par to, kurā no mēnešiem/ceturkšņiem novirze var tik izmantota.

Pilnu novērtējumu lūdzam skatīt

* aprēķini veikti uz pieņēmumiem un nepretendē uz matemātisku skaitļu precizitāti.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*