FSC ĢA 2022 dalībnieku kopīgās tēmas. 11. oktobris

05.10.2022 |  FSC International, LMSP

1. Uz meža resursiem balstītu risinājumu klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un mežu degradācijas novēršanai palielināšana

Glāzgovas Klimata paktā, kas tika izsludināts COP26 2021. gada decembrī, tika uzsvērts, cik svarīgi ir aizsargāt, saglabāt un atjaunot meža ekosistēmas, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus un nodrošinātu veselīgu un bioloģiski daudzveidīgu planētu nākamajām paaudzēm.

FSC un tās partneriem ir jānostiprina mežu centrālā loma klimata krīzes risināšanā.

Šajā sesijā FSC direktoru padome iepazīstinās ar FSC Klimata pasākumu galveno stratēģisko virzienu, tostarp ekosistēmu pakalpojumiem, atjaunošanu un bioloģisko daudzveidību, un sasaistīs to ar pozitīvu ietekmi uz klimatu, izmantojot mežu apsaimniekošanu, mežu apsaimniekošanas uzlabošanu, ekosistēmu atjaunošanu un teritoriju ar augstu dabas aizsardzības vērtību aizsardzību.

Ekspertu grupa turpinās pētīt, kā FSC risinājumi var palīdzēt sasniegt klimata, bioloģiskās daudzveidības un atjaunošanas mērķus, un uzsvērs, cik svarīga loma ir pamatiedzīvotājiem un ģimeņu mežu īpašniekiem.

2. Mežu apsaimniekošanas ilgtspējas uzlabošana

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana veicina labu meža nekoksnes produktu apsaimniekošanu. Šajā sesijā dalīsimies ar IKEA, Pasaules Dabas fonda un vietējo kopienu grupu kopīgajiem centieniem saglabāt mežus un rotangpalmas, stiprinot rotangpalmu audzētāju lomu, kuri izmanto FSC standartus, kā arī apņemšanos aizsargāt mežus.

3. Neskartu meža ainavu apsaimniekošana

Neskartas meža ainavas (IFL, Intact Forest Landscapes) ir pēdējās atlikušās lielās nefragmentētās meža platības. FSC prasības attiecībā uz IFL atbilst mūsu biedru un ieinteresēto pušu bažām, taču ir pierādīts, ka tās nav efektīvas, īpaši tropu reģionos. Piedalieties šajā interaktīvajā sesijā, lai apspriestu idejas par iespējamām jaunām vadlīnijām labai saimniekošanai IFL, pamatojoties uz ierosināto priekšlikumu analīzi un Focus Forest Advisory Group (FFAG) ieguldījumu, kā arī to, vai FSC Focus Forest projekts var sniegt iespējamo risinājumu.

4. Inovācijas klimata risinājumu kopīgai radīšanai  tirgus perspektīva

Pasākuma galvenais mērķis ir apspriest dažādus mehānismus, ko FSC var aktivizēt, lai izveidotu saikni ar ekosistēmu pakalpojumu tirgiem, piemēram, FSC Ekosistēmu pakalpojumu (ES) procedūru kā mehānismu, lai īstenotu neto nulles vai neitralitātes mērķus. Pasākumā tiks demonstrēti veiksmīgas FSC ekosistēmu pakalpojumu ieviešanas gadījumi, piedāvājums integrētam uzņēmējdarbības modelim, lai paplašinātu ES procedūras sasniedzamību un vērtības piedāvājumu.

5. Mangrovju audzes un citas daudzveidīgas ainavas kā FSC ietekmes iespējas

Mangroves uztver lielu oglekļa daudzumu, kā arī nodrošina daudzveidīgus produktus un pakalpojumus, tomēr tās ir pastāvīgi apdraudētas. Līdzīgi apdraudētas ir arī citas jutīgas ainavas, piemēram, daļēji sausos reģionos. Paplašinot ainavu pieeju uz šīm mazāk aizsargātajām meža ekosistēmām, FSC var palīdzēt ieviest uz dabu balstītus risinājumus, lai apturētu klimata pārmaiņas un palielinātu kopienu ienākumus. Ilgtspējīgi apsaimniekojot mangroves, vietējām kopienām tiek nodrošinātas daudzas iztikas līdzekļu iespējas, kas var palīdzēt saglabāt šīs vērtīgās piekrastes ekosistēmas neskartas. Holistiska pieeja, lai risinātu zemes izmantošanas mozaīkas jautājumus, ļaus FSC efektīvi paplašināt savu darbības jomu.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*