FSC atbilde uz LMSP uzdotajiem jautājumiem par FSC attīstību Latvijā

07.06.2018 |  FSC International

FSC International Center GmbH • Adenauerallee 134 53113 Bonna Vācija

Latvijas Mežu sertifikācijas padomei, Rīgā, Kuģu ielā 11-608 LV-1048 Latvija

05-06-2018

Temats: Jūsu 2018. gada 10. aprīļa e-pasta ziņa par “FSC attīstību Latvijā”

Pateicamies par Jūsu vēstuli saistībā ar FSC attīstību Latvijā. Eiropas reģionālais direktors Anand Punja Jums adresētā 2018. gada 13. aprīļa e-pasta ziņā ir sniedzis detalizētu skaidrojumu par FSC Baltics. Mēs tālāk sniedzam kopsavilkumu par pārējiem diviem tematiem (Centralizētā nacionālā riska novērtējuma (CNRN) apstiprināšanas gaita un riska mazināšanas vadlīniju izstrāde). Mēs ceram, ka tas dos pietiekamu skaidrību.

1. Centralizētā nacionālā riska novērtējuma (CNRN) apstiprināšanas gaita

Mums žēl dzirdēt, ka Jūsu skatījumā risku novērtēšanas process nav bijis caurskatāms. Mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu mūsu sniegtās informācijas pieejamības līmeni.

Galvenie iemesli tam, ka procesu kopumā centrāli vadīja FSC International, ir ieinteresēto personu gaidītais FSC International un valdes īstenotais laika grafiks, kā arī FSC tīkla partneru zemā darbspēja, kā tas ir FSC gadījumā Latvijā. Tā vietā, lai veiktu uzņēmuma risku novērtējumu, CNRN izrādījies labākais iespējamais risinājums daudzās valstīs, lai sniegtu pietiekamas kvalitātes riska novērtējumu, kas nozarē tiks izmantots, piesaistot kontrolei pakļautus materiālus jaukšanai kopā ar FSC sertificētu materiālu.

Līdz šim CNRN tika izstrādāti un apstiprināti saskaņā ar jau ieviesto FSC Nacionālā riska novērtējuma (NRN) struktūru (FSC-PRO-60-002a V1-0) un iekšējo kārtību.

Iekšējā kārtība tika noformēta CNRN procedūrā (PSU-PRO-10-002 V1-0), lai noteiktu publiski pieejamu struktūru CNRN izstrādei, apstiprināšanai un pārskatīšanai.

Par FSC International centrāli izpildītajiem CNRN norisinājās starptautiski vadīta sabiedriskā apspriešana. FSC International izvērtēja iegūto atgriezenisko saiti, un tikai uz skaidriem, objektīviem un neapstrīdamiem pierādījumiem balstītie komentāri tika ņemti vērā un noveda pie izmaiņām riska novērtēšanā.

2. CNRN Riska mazināšanas darba grupa

Tā kā dažas ieinteresētās personas apšaubīja CNRN sniegtos ieteicamos kontroles pasākumus, mūsu mežkopības programmas koordinators Latvijā Imants Krūzes kungs (iepriekš FSC nacionālais pārstāvis Latvijā) pārstrādāja jau novecojušo 1. kategorijas novērtējumu un sāka vadlīniju izstrādi 3. kategorijas kontroles pasākumiem kopā ar CNRN konsultantu 1. un 3. kategorijai (NEPCon). Vadlīnijās sniegti piemēri minimālajam riska mazināšanas pasākumu kopumam sertifikātu turētājiem.

Ar dažām galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp pārstāvjiem no Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas mežu īpašnieku biedrības, Pasaules Dabas Fonda un NEPCon vairāku uzņēmumu vidū), tika rīkotas sapulces par iespējamo ieinteresēto personu iesaistīšanu vadlīniju izstrādē. Tā kā daži sertifikātu turētāji, kas piedalījās sapulcēs, jau bija sagatavojuši savus DDS projektus (ieskaitot kontroles pasākumus), tie tika izmantoti kā vērtīga atgriezeniskā saite par CNRN ieteiktajiem kontroles pasākumiem. Tika organizētas papildu sapulces ar sertifikātu turētājiem un attiecīgajām sertifikācijas iestādēm (SI).

Tai pašā laikā FSC International uzsāka kopīgu kontroles pasākumu projektu Eiropai, lai izstrādātu valstīm/reģioniem specifiskus kontroles pasākumus apstiprinātajiem CNRN ar precizētu risku. Šajā projektā FSC International veicina sadarbību starp dažādām ieinteresēto personu grupām.

FSC mudināja Krūzes kungu paralēli virzīt uz priekšu procesu Latvijā. Mēs paredzam dažādu nacionālo procesu rezultātu salīdzinājumu un to iespējamu iekļaušanu FSC kopīgajā kontroles pasākumu projektā. Mūsu galīgais mērķis ir izstrādāt vairākus “FSC apstiprinātus kontroles pasākumus” dažādām valstīm dažādiem rādītājiem.

Krūzes kungs ir informējis mūs par ieinteresēto personu un procesā iesaistīto SI paustajām bažām. Lai samazinātu risku, ka tiek iesniegti pieprasījumi veikt labojumus, atbilstoši ieteikumiem visiem projekta ietvaros izstrādātajiem kontroles pasākumiem jāatbilst trīs galvenajiem kritērijiem: 1. tie ir adekvāti noteikto risku mazināšanai; 2. tie ir praktiski īstenojami nozarē; 3. visi pamata komandas locekļi vienprātīgi devuši tiem piekrišanu.

Krūzes kungam ieteikts ievērot iepriekš minēto, un doti norādījumi, kā rīkoties. Mēs domājam, ka šī informācija darīta zināma arī iesaistītajām ieinteresētajām personām (t.i., tā tikusi apspriesta ar 2018. gada 13. aprīlī notikušās sapulces dalībniekiem) bez paliekošiem iebildumiem par ar palātām līdzsvarā esošas darba grupas izveidi.

Kā globālai organizācijai, mums jāpārliecinās, ka globāli mūsu nostādījums ir garantēt mūsu godīgumu un ticamību. FSC raksturīga iezīme ir ar palātām līdzsvarā esošās darba grupas nolūkā izstrādāt pieņemamu vienošanos plašā ieinteresēto personu lokā, kur pārstāvēti dažādi viedokļi.

Augstas aizsardzības vērtības (AAV) definīcija

Latvijā pašlaik pielietotie pagaidu standarti ir balstīti uz FSC V4 Principiem un kritērijiem, kur sniegta Augstas aizsardzības vērtības mežu (AAVM) definīcija. Augstas aizsardzības vērtības (AAV) definīcija tika ieviesta V5 Principos un kritērijos 2012. gadā. Tā kā Latvijai NFSS pārejas process uz jaunajiem Principiem un kritērijiem vēl nav pabeigts, jaunais AAV jēdziens vēl nav ieviests Latvijas Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmā, savukārt CNRN ievērotas pārskatītās definīcijas.

Nākotnes sadarbība ar FSC Baltics

Mēs saprotam, ka pašreizējais CNRN rada papildu darbu uzņēmumiem, kam nepieciešams mazināt noteiktos riskus un tādēļ FSC Baltics un Krūzes kungs īpaši atbalsta risku mazināšanu nozarē pieņemamā veidā.

Mēs ceram, ka Jūs izmantosiet izdevību turpmāk sadarboties ar FSC Baltics un Krūzes kungu, kas gatavi sniegt tālāku atbalstu.

Ja šajā vēstulē nav sniegts Jums vajadzīgais skaidrojums, Jūs variet sazināties ar mūsu Strīdu risināšanas komandu.

Ar cieņu, Dr. Joanna Nowakowska

Programmas vadītāja (Kontrolei pakļauti kokmateriāli)

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*