Cik vērtīga ir augsnes veselība

16.03.2023 |  InBestSoil

Ir uzsākta Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” finansēta starptautiska pētnieciskā sadarbība “InBestSoil – Ietvars augsnes veselības aspekta iekļaušanai uzņēmējdarbībā un politikas veidošanas procesos: augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un iniciatīvas ieguldījumiem augsnes veselībā”. 

Šī gada janvārī sākto pētījumu koordinē pētnieks Diego Soto Gómez (Vigo Universitāte, Spānija). InBestSoil budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro, tā īstenošanā iesaistītas 19 institūcijas no 10 valstīm, projekta gaitā mēģināsim veikt dažādu veselīgas augsnes pakalpojumu ekonomisko novērtējumu.

Šī gada 31. janvārī un 1. februārī Zagrebā (Horvātijā) norisinājās InBestSoil uzsākšanas sanāksme. Tās laikā InBestSoil partneri tikās klātienē, lai diskutētu par aktivitātēm, kas tiks īstenotas nākamo četru gadu laikā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no privātuzņēmumiem, universitātēm, NVO, lauksaimnieku asociācijām un citām institūcijām no dažādām Eiropas valstīm.

InBestSoil atbalsta programma “Apvārsnis Eiropa”, ko daļēji finansē Eiropas Komisija sadarbībā ar Lielbritānijas un Šveices valdībām, programmas budžets ir gandrīz €6 milj. (€4,6 milj. no Eiropas Komisijas).

Diego Soto Gómez, InBestSoil galvenais koordinators un Vigo Universitātes (Spānija) pētnieks, norāda: “Mūsu misija ir uzsvērt augsnes fundamentālo nozīmi mūsu labklājībā un iztikā un risināt šī brīža galvenās problēmas. Augsne ir būtiska saikne starp globālām vides problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām, ūdens apsaimniekošanu un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Vienlaikus augsne ir būtisks neatjaunojams resurss mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, kas nodrošina pamatu pārtikas un citu aprites ekonomikai nepieciešamo resursu ražošanai. InBestSoil mērķis ir dot ieguldījumu ES Augsnes stratēģijas 2030. gadam izstrādē, kopīgi izveidojot ietvaru, kas veicinātu ieguldījumus augsnes veselības saglabāšanā un atjaunošanā”.

InBestSoil uzdevums ir veikt augsnes veselības ekonomisko novērtējumu, ņemot vērā augsnes dažādās funkcijas: no šķiedrvielu un pārtikas ražošanas līdz augsnes nozīmei kultūras mantojuma saglabāšanā. Šim nolūkam visā Eiropā ir izvēlētas eksperimentālas platības (bākas), kurās tiek izmantotas efektīvas augsnes veselības uzlabošanas metodes. Šīs platības izvietotas dažādos reģionos, piemēram, pļavās Spānijā, kur tiek īstenota ganību prakse, lai atjaunotu konvencionālās lauksaimniecības rezultātā noplicinātu augsni, piepilsētas teritorijas Viļņā un Zagrebā, kur lauksaimniecība uzlabo augsnes infiltrāciju un samazina applūšanas biežumu. Citi eksperimentālie reģioni ir, piemēram, lauksaimniecības zemes Nīderlandē, kur iniciatīva paredz lauksaimniecības produkcijas dažādošanu un augsnes auglības palielināšanu, augu sekā iekļaujot lupīnas, divas pamestas raktuves, kurās augsne tiek atveseļota, un boreālos mežus, kuros mežizstrādes atliekas tiek izmantotas augsnes īpašību uzlabošanai. Eksperimentālajās platībās tiks analizēta augsnes veselības uzlabošanās un iespēja izmantotās tehnoloģijas pārnest uz citām vietām, kā arī izstrādāts ietvars, kas ļaus kompānijām investēt līdzekļus šajos risinājumos.

InBestSoil komanda ir starptautiska, tajā darbojas dažādu jomu (lauksaimniecības, komunikācijas) eksperti  un pētnieki. Projekta koordinators ir Vigo Universitāte (Spānija), kas ir atbildīga par projekta vadīšanu un organizēšanu, nosakot skaidru vadības struktūru un procedūras efektīvas administrēšanas un tehniskās koordinēšanas nodrošināšanai. Citu darbību koordinatori ir:

Zabala Innovation Consulting, Spānija – Ieinteresēto pušu kopienas kopīgai izstrādei, inovācijām un mācībām.

Kartahenas Politehniskā universitāte (Polytechnic University of Cartagena), Spānija – Augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un iejaukšanās augsnes struktūrā ietekme.

Bioloģiskās lauksaimniecības pētniecības institūts (Research Institute of Organic Agriculture, FiBL), Šveice – Pašreizējo augsnes veselības uzturēšanas pasākumu ietekme un mērogs Eiropā.

Vāgeningenas Universitāte (Wageningen University), Nīderlande – Jauni uzņēmējdarbības modeļi augsnes veselībai.

Eiropas Vidusjūras reģiona klimata pārmaiņu centrs (Euro‑Mediterranean Center on Climate Change), Itālija – Politika un iniciatīvas, lai veicinātu ieguldījumus augsnes veselībā.

June Communications, Rumānija – Komunikācija, ziņu izplatīšana.

Citi InBestSoil projekta partneri ir Inxenia Desarrollos Tecnológicos (Spānija);  Centro de Valorización Ambiental del Norte (Spānija); Fundación Global Nature (Spānija); University of Zagreb (Horvātija); Mykolas Romeris University (Lietuva), Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”; Ekoboerderij de Lingehof (Nīderlande), Agris Sardegna (Itālija), LGI Sustainable Innovation (Francija), Udea BV (Nīderlande), Actyva Sociedad Cooperativa (Spānija); The University of Exeter (Lielbritānija).

Par InBestSoil

InBestSoil vada Vigo Universitāte un koordinē pētnieks Diego Soto Gómez, projekts sākās 2023. gada janvārī. InBestSoil mērķis ir izstrādāt ietvaru ieguldījumiem augsnes veselības saglabāšanā un atjaunošanā, izstrādājot sistēmu veselīgas augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskam novērtējum un iekļaujot to uzņēmējdarbības modeļos un iniciatīvu izstrādē. Tas ļauj valsts un privātajām organizācijām kopā ar vietējām ieinteresētajām personām izstrādāt stratēģijas un, darbojoties kopā, īstenot ES politiku, nodrošinot datus, pierādījumus, rīkus un modeļus, lai novērtētu, kā ieguldījumi augsnes veselībā var veicināt pāreju uz ilgstošu un ilgtermiņa augsne noturību. Šī 48 mēnešus ilgā izpildes perioda budžets ir vairāk kā 5 miljoni eiro un tas ir finansēts ar Eiropas Savienības programmu “Apvārsnis Eiropa”. Projekta īstenošanā iesaistīti 19 partneri no 10 valstīm ar ļoti dažādu darbības specifiku, piemēram, universitātes, mazie un vidējie uzņēmumi, konsultanti, lauksaimnieki, NVO u.c.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*